วันที่
ชื่อเรื่อง
7  พ.ค. 2563
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านคลองผักขม ต.ท่าแยก กว้าง 4 เมตร ยาว 4,500 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมเกลี่ยแต่งผิวจราจรให้เรียบ หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 2,700 ลูกบาศก์เมตร ตามรายละเอียดของอบต.ท่าแยกกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร หมู่ที่ 15 บ้านปางสีดา ตำบลท่าแยก อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามรายละเอียดแบบแปลน อบต. ท่าแยก กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2563
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านท่ากะบาก ต.ท่าแยก กว้าง 4 เมตร ยาว 3,750 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมเกลี่ยแต่งผิวจราจรให้เรียบ หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 2,250 ลูกบาศก์เมตร ตามรายละเอียดของอบต.ท่าแยก กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2563
จ้างติดตั้งโซล่าเซลล์ระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน 2 จุด หมู่ที่ 12 บ้านกิโลสาม ตำบลท่าแยก อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว พรัอมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามรายละเอียดแบบแปลน อบต. ท่าแยก กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2563
จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านคลองศรีเมือง ต.ท่าแยก กว้าง 4 เมตร ยาว 4,750 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมเกลี่ยแต่งผิวจราจรให้เรียบ หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 2,850 ลบ.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ท่าแยก กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 67 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 200 ตารางเมตร หมู่ที่ 13 บ้านเนินไฮ ตำบลท่าแยก อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามรายละเอียดแบบแปลน อบต. ท่าแยก กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2563
จ้างเหมาสำรวจข้อมูลภาคสนามเพื่อปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2563
ซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง