วันที่
ชื่อเรื่อง
4  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุในการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแยก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2563
จ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านน้อย ตำบลท่าแยก อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว ขนาดบรรจุ 20 ลบ.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามรายละเอียดแบบแปลน อบต. ท่าแยก กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ค. 2563
จ้างปรับปรุงต่อเติมอาคารถังเก็บน้ำฝน (ฝ.99) พร้อมรื้อถอน หมู่ที่ 2 บ้านหอย ตำบลท่าแยก อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว พรัอมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามรายละเอียดแบบแปลน อบต. ท่าแยก กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ค. 2563
ซื้อเครื่องออกกำลังกาย จำนวน 7 ชุด หมู่ที่ 15 บ้านปางสีดา ตำบลท่าแยก อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อสื่อการเรียนรู้ และอุปกรณ์การเรียนการสอนวัสดุครุภัณฑ์ทางการศึกษาที่จะใช้ในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ค. 2563
จ้างเหมาติดตั้งถังกรองสนิมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านน้อย ต.ท่าแยก อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ค. 2563
จ้างเหมาขยายท่อประปา ขนาด 2 นิ้ว ชั้น 8.5 ยาว 1,500 เมตร หมู่ที่ 11 บ้านน้อย ต.ท่าแยก อ.เมือง จ.สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ค. 2563
จ้างเหมาปรับปรุงบ่อบาดาล หมู่ที่ 9 บ้านคลองปลาโด ต.ท่าแยก อ.เมือง จ.สระแก้ว รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ท่าแยก กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ค. 2563
จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน 808526 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง