วันที่
ชื่อเรื่อง
12  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาจัดทำปฏิทิน ประจำปี 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแยก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2562
ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2562
ซื้อหมึกเครื่องคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประกอบการฝึกอบรมโครงการปรองดองสมานฉันท์ ประจำปีงบประมาณ 2563 ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2562
จ้างเหมาจัดสถานที่และเครื่องเสียงพร้อมจัดนิทรรศการเกี่ยวกับแนวพระราชดำริฯ ตามโครงการปรองดองสมานฉันท์ ประจำปีงบประมาณ 2562 ในวันท่ี่ 27 พฤศจิกายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ย. 2562
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายในตำบลท่าแยก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ย. 2562
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม)สำหรับนักเรียนโรงเรียนภายในตำบลท่าแยก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ย. 2562
ซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแยก จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ย. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง 7937 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ย. 2562
จ้างเหมาติดแถบสะท้อนแสงรถยนต์บรรทุก ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าแย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง