วันที่
ชื่อเรื่อง
16  มี.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแยก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำหรับจัดทำหน้ากากอนามัย ตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรน่า (COVID 19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2563
จ้างเหมาก่อสร้างศาลากลางบ้าน ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 10 เมตร หมู่ทีี่ 14 บ้านน้ำล้อม ต.ท่าแยก อ.เมือง จ.สระแก้ว พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ท่าแยกกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2563
จ้างเหมาก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 18 เมตร หมู่ที่ 1 บ้านป่าระกำ ต.ท่าแยก อ.เมือง จ.สระแก้ว พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบที่อบต.ท่าแยกกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2563
จ้างเหมาติดตั้งโซล่าเซลล์ระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน 2 จุด หมู่ที่ 9 บ้านคลองปลาโด ต.ท่าแยก อ.เมือง จ.สระแก้ว พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ท่าแยก กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุประกอบการฝึกอบรมฯตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแยก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 817122 สระแก้ว องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแยก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน 808526 สระแก้ว องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแยก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2563
จ้างเหมาติดตั้งถังกรองน้ำสนิมเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านเนินไฮ (กลุ่มบ้านแต้) ต.ท่าแยก อ.เมือง จ.สระแก้ว รายละเอียดตามแบบที่อบต.ท่าแยก กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำชุดเอกสารประกอบการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแยก ตำบลท่าแยก อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง