วันที่
ชื่อเรื่อง
17  เม.ย. 2563
จ้างเหมาซ่อมถังกักเก็บน้ำใสประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 14 บ้านน้ำล้อม ต.ท่าแยก อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  เม.ย. 2563
จ้างเหมาปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 14 บ้านน้ำล้อม ต.ท่าแยก อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  เม.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ฐานแผ่) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่ากะบาก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแยก อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 1 หลัง พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9  เม.ย. 2563
จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์และรณรงค์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า (COVID19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  เม.ย. 2563
ซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแยก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  เม.ย. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านคลองหอย ต.ท่าแยก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2563
จ้างก่อสร้างปูผิวทางด้วยแอสฟัสติก ยาว 100 เมตร กว้าง 4 เมตร หนา 0.05 ม. หมู่ที่ 9 บ้านคลองปลาโด ต.ท่าแยก อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ท่าแยกกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2563
ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่ากะบาก องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแยก ตำบลท่าแยก อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2563
ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่ากะบาก องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแยก ตำบลท่าแยก อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง