วันที่
ชื่อเรื่อง
15  ม.ค. 2562
จ้างเหมาก่อสร้างรั้วคาบอยศูนย์การเรียนรู้ตำบลท่าแยก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์การเรียนเพื่อใช้สำหรับโครงการวันเด็กแห่งชาติ วันที่ 12 มกราคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2561
จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันะ์โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2562 ระหว่่างวันที่ 27 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 2 มกราคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำหรับบริการประชาชนตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 2 มกราคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแยก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อกระบองไฟ กรวยจราจร และถ่านไฟฉาย สำหรับโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2562 ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 2 มกราคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2561
จ้างเหมาจัดทำตรายาง (สำนักปลัด) องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแยก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2561
จ้างป้ายประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2561
จ้างจัดทำป้ายรณรงค์การขับขี่ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแยก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ธ.ค. 2561
จ้างก่อสร้างระบบประปา หมู่ที่ 2 ต.ท่าแยก ขนาดความจุน้ำ 12 ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามแบบที่องค์ฺการบริหารส่วนตำบลท่าแยกกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง