วันที่
ชื่อเรื่อง
5  ก.พ. 2562
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมเครื่องหมายประจำตัวสัตว์ ใบรับรองการฉีดวัคซีน เข็มฉีดยา และไซริงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2562
ซื้อวัสดุไฟฟ้า กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแยก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน 808526 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 5790 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2562
จ้างเหมาก่อสร้างลานคอนกรีต (สวนสุชภาพองค์การบริหารส่่วนตำบลท่าแยก) หมู่ที่ 4 ตำบลท่าแยก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2562
จ้างเหมาก่อสร้างลานคอนกรีต หมู่ที่ 2 ตำบลท่าแยก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ม.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านป่า่ระกำ ขนาดความจุ 12 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปักเสาพาดสาย ขยายเขตประปา ยาว 150 เมตร ตามแบบรายละเอียดที่กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2562
ซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ สำหรับสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแยก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อถังขยะ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแยก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อชุดอุปกรณ์ห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง