วันที่
ชื่อเรื่อง
26  ส.ค. 2562
ซื้อเครื่องปรับอากาศ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแยก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อหนังสือเรียน สำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองน้ำเขียว ตำบลท่าแยก อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อหนังสือเรียน สำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเตียน ตำบลท่าแยก อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่ากะบาก ตำบลท่าแยก อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2562
จ้างปรับปรุงถนนลูกรังในส่วนที่เป็นหลุมภายในหมู่บ้านพรัอมเกลี่ยแต่งผิวจราจรให้เรียบ โดยมีปริมาตรลูกรัง 1,440 ลบ.ม. (แหล่งลูกรังบ่อหนองขี้เห็น) หมู่ที่ 11 บ้านน้อย ตำบลท่าแยก อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ท่าแยก กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมเสาไฟ บ้านหอย หมู่ที่ 2 ตำบลท่าแยก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2562
จ้างเหมาซ่อมร่องน้ำ หมู่ที่ 8 บ้านคลองผักขม ตำบลท่าแยก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2562
จ้างก่อสร้างหลังคาลานคอนกรีตเอนกประสงค์ หมู่ที่ 1 บ้านป่าระกำ ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 24 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้ายรายละเอียดตามแบบที่ อบต.ท่าแยกกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2562
จ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 8 บ้านคลองผักขม ตำบลท่าแยก อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ท่าแยก กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2562
จ้างป้ายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมชนนีพันปีหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง