วันที่
ชื่อเรื่อง
15  มี.ค. 2562
จ้างเหมาจัดทำป้ายรณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในวันที่ 24 มีนาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2562
จ้างเหมาจัดทำป้ายปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จำนวน 16 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดยาว 95 เมตร กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตรหมู่ที่ 3 บ้านทุ่งแฝก พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบ อบต.ท่าแยก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2562
จ้างเหมาก่อสร้างเสาธงพร้อมลานคอนกรีตเสริมเหล็กศูนย์การเรียนรู้ตำบลท่าแยก ตำบลท่าแยก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2562
ซื้อชุดอุปกรณ์ห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2562
ซื้อเครื่องออกกำลังกาย หมู่ที่ 2 และสวนสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแยก แห่งละ 7 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2562
จ้างจัดเตรียมสนาม สำหรับโครงการแข่งขันกีฬาข้าหลวงเกมส์ ประจำปี 2562 ครั้งที่ 17 ระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2562
ซื้อซับเมอร์ส สำหรับกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแยก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2562
เช่าเต็นและเก้าอี้ สำหรับงานโครงการแข่งขันกีฬาข้าหลวงเกมส์ ประจำปี 2562 ครั้งที่ 17 ระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2562
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง 7937 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง