วันที่
ชื่อเรื่อง
17  ก.พ. 2563
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดยาว 150 เมตร กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร หมู่ที่ 7 บ้านคลองน้ำเขียว ต.ท่าแยก อ.เมือง จ.สระแก้ว พร้อมป้าประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ท่าแยก กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างยาว 113 เมตร กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 หมู่ที่ 8 บ้านคลองผักขม (กลุ่มบ้านหนองปรือ) ต.ท่าแยก อ.เมือง จ.สระแก้ว พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ท่าแยกกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2563
จ้างก่อสร่้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดยาว 113 เมตร กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร หมู่ที่ 8 บ้านคลองผักขม (กลุ่มฝั่งคลอง) ต.ท่าแยก อ.เมือง จ.สระแก้ว พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ท่าแยกกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแยก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแยก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2563
จ้างเหมาขยายท่อประปา ขนาด 2 นิ้ว ชั้น 8.5 ยาว 1,920 เมตร หมู่ที่ 12 บ้านกิโลสาม ตำบลท่าแยก อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2563
จ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ขนาด 12 ลบ.ม. พร้อมถังกรอง หมู่ที่ 2 บ้านหอย ตำบลท่าแยก อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ท่าแยก กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2563
จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ งานสืบสานวัฒนธรรมเบีื้องบูรพาและงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมประปา หมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านคลองศรีเมือง และหมู่ที่ 8 บ้านคลองผักขม ตำบลท่าแยก อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2563
จ้างเหมาย้ายหอถังประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 บ้านเนินไฮ ตำบลท่าแยก อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง