วันที่
ชื่อเรื่อง
3  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแยก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแยก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2562
ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 4 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแยก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมเสียงตามสาย หมู่ที่ 5 บ้านคลองหอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแยก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2562
ซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแยก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2562
ซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2562
ซื้อเครื่องอ่านบัตรเอนกประสงค์ จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง