วันที่
ชื่อเรื่อง
2  ส.ค. 2562
จ้างเหมาจัดทำป้ายรณรงค์การทิ้งขยะตามจุดต่าง ๆ ภายในตำบลท่าแยก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2562
ซื้อธงตราสัญญลักษณ์และธงชาติไทย องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแยก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2562
ซื้ออุปกรณ์ สำหรับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมพัฒนาเยาวชนต้านยาเสพติด ในวันที่ 7 สิงหาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2562
จ้างเหมาก่อสร้างป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเตียน ตำบลท่าแยก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2562
จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแยก พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบที่ อบต. ท่าแยก กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ค. 2562
จ้างขุดเจาะบ่อบาดาล ท่อพีวีซี ชั้น 13.5 หมู่ที่ 11 บ้านน้อย ตำบลท่าแยก พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบที่ อบต. ท่าแยก กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ค. 2562
จ้างเหมาย้ายถังประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านคลองผักขม รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ท่าแยก กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ค. 2562
จ้างเหมาปรับปรุงห้องน้ำตลาดชุมชนบ้านหนองเตียน ตำบลท่าแยก อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ค. 2562
จ้างเหมาก่อสร้างป้ายที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่แยก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ค. 2562
จ้างย้ายหอถังประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านคลองหอย ตำบลท่าแยก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง