วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ก.ย. 2561
ซื้อถ้วยรางวัลและวัสดุการกีฬา สำหรับโครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอลตำบลท่าแยก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2561
จ้างปรับปรุงห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่ากะบาก ตำบลท่าแยก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ กองคลัง อบต.ท่าแยก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2561
เช่ารถโดยสาร จำนวน 1 คัน สำหรับโครงการฝึกอบรมและเตรียมความพร้อมอาสาสมัครฝ่ายพลเรือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุและเอกสารประกอบการฝึกอบรม ตามโครงการฝึกอบรมและเตรียมพร้อมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2561
ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแยก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2561
ซื้อตรายางสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแยก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2561
จ้างปรับปรุงบ่อบาดาล หมู่ที่ 1,5และหมู่ที่ 6 ต.ท่าแยก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2561
จ้างปรับปรุงทางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 12 บ้านกิโลสาม ต.ท่าแยก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 ต.ท่าแยก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง