วันที่
ชื่อเรื่อง
16  พ.ย. 2561
จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์สำหรับโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 ในวันที่ 22 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2561
จ้างจัดทำกระทง สำหรับโครงการสืบสาานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 ในวันที่ 22 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2561
จ้างจัดเตรียมสถานที่สำหรับโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ ในวันที่ 22 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแยก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแยก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2561
จ้างจ้างเหมาทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเตียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแยก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2561
ซื้อวัดสุสำนักงาน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแยก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงานกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแยก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงานกองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแยก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง