วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ส.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อหนังสือเรียน สำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเตียน ตำบลท่าแยก อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่ากะบาก ตำบลท่าแยก อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2562
จ้างปรับปรุงถนนลูกรังในส่วนที่เป็นหลุมภายในหมู่บ้านพรัอมเกลี่ยแต่งผิวจราจรให้เรียบ โดยมีปริมาตรลูกรัง 1,440 ลบ.ม. (แหล่งลูกรังบ่อหนองขี้เห็น) หมู่ที่ 11 บ้านน้อย ตำบลท่าแยก อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ท่าแยก กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมเสาไฟ บ้านหอย หมู่ที่ 2 ตำบลท่าแยก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2562
จ้างเหมาซ่อมร่องน้ำ หมู่ที่ 8 บ้านคลองผักขม ตำบลท่าแยก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2562
จ้างก่อสร้างหลังคาลานคอนกรีตเอนกประสงค์ หมู่ที่ 1 บ้านป่าระกำ ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 24 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้ายรายละเอียดตามแบบที่ อบต.ท่าแยกกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2562
จ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 8 บ้านคลองผักขม ตำบลท่าแยก อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ท่าแยก กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2562
จ้างป้ายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมชนนีพันปีหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2562
จ้างเหมาจัดทำป้ายรณรงค์การทิ้งขยะตามจุดต่าง ๆ ภายในตำบลท่าแยก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2562
ซื้อธงตราสัญญลักษณ์และธงชาติไทย องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแยก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง