วันที่
ชื่อเรื่อง
15  เม.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยเจริญ) หมู่ที่ 13 บ้านเนินไฮ ต.ท่าแยก อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  เม.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ทางเข้าบ้านเนินไฮ) หมู่่ที่ 13 บ้านเนินไฮ ต.ท่าแยก อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  เม.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ทางเข้าบ้านคลองขนุน) หมู่ที่ 13 บ้านเนินไฮ ต.ท่าแยก อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  เม.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยพานิช) หมู่ที่ 13 บ้านเนินไฮ ต.ท่าแยก อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  เม.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบุญมี) หมู่ที่ 13 บ้านเนินไฮ ต.ท่าแยก อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตไร้เหล็กเสริม รหัสทางหลวงท้องถิ่น สก.ถ.37013 บ้านหอย หมู่ที่ 2 ตำบลท่าแยก อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16  เม.ย. 2563
จ้างเหมาจัดทำตรายาง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแยก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  เม.ย. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแยก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  เม.ย. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  เม.ย. 2563
จ้างเหมาจัดทำใบเสร็จรับเงินค่าตลาด (กองคลัง) องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแยก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง