วันที่
ชื่อเรื่อง
21  มี.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2562
ซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแยก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2562
ซื้อชุดอุปกรณ์ประกอบการฝึกอบรม สำหรับโครงการฝึกอบรมหลักสูตรอาสาสมัครไฟป่า ในวันที่ 28 มีนาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2562
ซื้อชุดปฐมพยาบาลประกอบการฝึกอบรมตามโครการฝึกอบรมหลักสูตรอาสาสมัครไฟป่า ในวันที่ 28 มีนาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2562
จ้างก่อสร้างห้องน้ำศูนย์การเรียนรู้ตำบลท่าแยก พร้อมขยายเขตประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กงอคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแยก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดยาว 75 เมตร กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งแฝก พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแยก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2562
จ้างเหมาจัดทำป้ายรณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในวันที่ 24 มีนาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2562
จ้างเหมาจัดทำป้ายปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จำนวน 16 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง