วันที่
ชื่อเรื่อง
24  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงานกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2563
จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านหนองเตียน ต.ท่าแยก อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2563
จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 บ้านกิโลสาม ต.ท่าแยก กว้าง 5 เมตร ยาว 3,070 เมตร หนา 0.15 เมตรพร้อมเกลี่ยแต่งผิวจราจรให้เรียบหรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 2,300 ลบ.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ท่าแยก กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2563
จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านหอย ต.ท่าแยก อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว กว้าง 5 เมตร ยาว 3,520 เมตร หนา 0.15 เมตรพร้อมปรับเกลี่ยผิวจราจรให้เรียบ หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 2,640 ลบ.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ท่าแยกกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2563
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 บ้านน้ำล้อม ต.ท่าแยก อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2563
จ้างเหมาก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 6 บ้านคลองศรีเมือง ต.ท่าแยก อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2563
จ้างต่อเติมร้านค้าชุมชน หมู่ที่ 10 บ้านท่ากะบาก ต.ท่าแยก อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2563
จ้างต่อเติมศาลากลางบ้าน หมู่ที่ 10 บ้านท่ากะบาก ต.ท่าแยก อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  เม.ย. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านคลองหอย,หมู่ที่ 6 บ้านคลองศรีเมือง และหมู่ที่ 9 บ้านคลองปลาโด ต.ท่าแยก อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  เม.ย. 2563
ซื้อซับเมอร์ส กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแยก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง