วันที่
ชื่อเรื่อง
18  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแยก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 817122 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2561
จ้างปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแยก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2561
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน จำนน 9 แห่ง
7  มิ.ย. 2561
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแยก จำนวน 3 แห่ง
5  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 แห่ง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแยก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแยก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา อบต.ท่าแยก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง