วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ธ.ค. 2561
จ้างจัดทำป้ายรณรงค์การขับขี่ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแยก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ธ.ค. 2561
จ้างก่อสร้างระบบประปา หมู่ที่ 2 ต.ท่าแยก ขนาดความจุน้ำ 12 ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามแบบที่องค์ฺการบริหารส่วนตำบลท่าแยกกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ธ.ค. 2561
จ้างปรับปรุงถนนลูกรังในส่วนที่เป็นหลุมเป็นบ่อภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งแฝก ต.ท่าแยก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ธ.ค. 2561
จ้างปรับปรุงถนนลูกรังในส่วนที่เป็นหลุมเป็นบ่อภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 บ้านกิโลสาม ตำบลท่าแยก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ธ.ค. 2561
จ้างปรับปรุงถนนลูกรังในส่วนที่เป็นหลุมเป็นบ่อภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านคลองปลาโด ตำบลท่าแยก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ย. 2561
จ้างจ้าเงหมาก่อสร้างบ้านเทิดไท้ หมู่ที่ 5 บ้านคลองหอย ต.ท่าแยก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ย. 2561
จ้างจ้างเหมาก่อสร้างบ้านเทิดไท้ หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งแฝก ตำบลท่าแยก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2561
จ้างจัดทำปฏิทิน องค์การาบริหารส่วนตำบลท่าแยก ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ย. 2561
จ้างจัดทำป้ายพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อน้ำดื่ม น้ำแข็ง โครงการตามรอยเท้่าพ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง