วันที่
ชื่อเรื่อง
30  ส.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง 7937 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุประกอบการฝึกอบรม ตามโครงการฝึกอบรมพัฒนาเยาวชนต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในวันที่ 30 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2561
จ้างปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่ากะบาก องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแยก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2561
จ้างปรับปรุงห้องน้ำหญิง - ชาย องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแยก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2561
จ้างปรับปรุงสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแยก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2561
ซื้อเวทีเอนกประสงค์ถอดประกอบชิ้นส่วนและโต๊ะถอดประกอบชิ้นส่วน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแยก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2561
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุกดีเซล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแยก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2561
ซื้อหมึกเครื่องคอมพิวเตอร์ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแยก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2561
จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง