วันที่
ชื่อเรื่อง
13  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาปรับปรุงถนนลูกรังในส่วนที่เป็นหลุมเป็นบ่อ พร้อมเกลี่ยแต่งผิวจราจรให้เรียบ โดยมีปริมาตรลูกรัง 1,700 ลบ.ม. หมู่ที่ 11 บ้านน้อย พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ท่าแยก กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาปรับปรุงถนนลูกรังในส่วนที่เป็นหลุมเป็นบ่อภายในหมู่บ้าน พร้อมเกลี่ยแต่งผิวจราจรให้เรียบ หมู่ที่ 14 บ้านน้ำล้อม ตำบลท่าแยก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาจัดทำปฏิทิน ประจำปี 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแยก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2562
ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2562
ซื้อหมึกเครื่องคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประกอบการฝึกอบรมโครงการปรองดองสมานฉันท์ ประจำปีงบประมาณ 2563 ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2562
จ้างเหมาจัดสถานที่และเครื่องเสียงพร้อมจัดนิทรรศการเกี่ยวกับแนวพระราชดำริฯ ตามโครงการปรองดองสมานฉันท์ ประจำปีงบประมาณ 2562 ในวันท่ี่ 27 พฤศจิกายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ย. 2562
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายในตำบลท่าแยก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ย. 2562
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม)สำหรับนักเรียนโรงเรียนภายในตำบลท่าแยก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ย. 2562
ซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแยก จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง