วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ก.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ประจำตำแหน่งผู้บริหาร หมายเลขทะเบียน กง 7937 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2563
จ้างจัดทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองน้ำเขียว ไตรมาศที่4 ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2563
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแยก ประจำปีงบประมาณ 2563 (กรณีมีเหตุพิเศษ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2563
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแยก ประจำปีงบประมาณ 2563 (กรณีมีเหตุพิเศษ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2563
จ้างจัดทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเตียน ไตรมาศที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2563
จ้างจัดทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่ากะบาก ไตรมาศที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาปรับเกรดถนนลูกรังภายในตำบล ตำบลท่าแยก อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว พรัอมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามรายละเอียดแบบแปลน อบต. ท่าแยก กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2563
จ้างเหมาติดตั้งเสียงไร้สาย หมู่ที่ 1 บ้านป่าระกำ ตำบลท่าแยก อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามรายละเอียดแบบแปลน อบต. ท่าแยก กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2563
จ้างติดตั้งเสียงไร้สาย หมู่ที่ 14 บ้านน้ำล้อม ตำบลท่าแยก อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามรายละเอียดแบบแปลน อบต. ท่าแยก กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2563
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริมนม ประจำปีงบประมาณ 2563 (กรณีมีเหตุพิเศษ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง