วันที่
ชื่อเรื่อง
12  มี.ค. 2563
จ้างเหมาติดตั้งถังกรองน้ำสนิมเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านเนินไฮ (กลุ่มบ้านแต้) ต.ท่าแยก อ.เมือง จ.สระแก้ว รายละเอียดตามแบบที่อบต.ท่าแยก กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำชุดเอกสารประกอบการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแยก ตำบลท่าแยก อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2563
เช่าวัสดุสำหรับฝึกปฏิบัติตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแยก อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มี.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและแผ่นพับประชาสัมพันธ์ สำหรับโครงการอบรมาเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื่อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตัวเอง (การสร้างทีมวิทยากรหรือทีมครู ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 5790 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2563
จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ หมู่่ที่ 7 บ้านคลองน้ำเขียว ตำบลท่าแยก อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ท่าแยก กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2563
จ้างเหมาก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ขนาดกว้าง 18 เมตร ยาว 12 เมตร หมู่ที่ 15 บ้านปางสีดา ต.ท่าแยก อ.เมือง จ.สระแก้ว พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครการจำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ท่าแยก กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2563
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน 808526 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2563
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว 100 เมตร กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร หมู่ที่ 2 บ้านหอย ต.ท่าแยก อ.เมือง จ.สระแก้ว พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ท่าแยก กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2563
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดยาว 225 เมตร กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร หมู่ที่ 4 บ้านหนองเตียน ต.ท่าแยก อ.เมือง จ.สระแก้ว พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง