วันที่
ชื่อเรื่อง
26  มี.ค. 2562
ซื้อถ้วยรางวัล เพื่อใช้่สำหรับโครงการแข่งขันกีฬาท่าแยกเกมส์ ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 9-15 เมษายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2562
จ้างวางท่อประปายาว 2,000 เมตร ท่อพีวีซี 2 นิ้ว ชั้น 8.5 (พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ) หมู่ที่ 10 บ้านท่ากะบาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2562
ซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแยก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2562
ซื้อชุดอุปกรณ์ประกอบการฝึกอบรม สำหรับโครงการฝึกอบรมหลักสูตรอาสาสมัครไฟป่า ในวันที่ 28 มีนาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2562
ซื้อชุดปฐมพยาบาลประกอบการฝึกอบรมตามโครการฝึกอบรมหลักสูตรอาสาสมัครไฟป่า ในวันที่ 28 มีนาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2562
จ้างก่อสร้างห้องน้ำศูนย์การเรียนรู้ตำบลท่าแยก พร้อมขยายเขตประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กงอคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแยก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดยาว 75 เมตร กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งแฝก พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแยก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง