วันที่
ชื่อเรื่อง
17  ก.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อหนังสือ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่ากะบาก ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อหนังสือเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้ารคลองน้ำเขียว ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อหนังสือ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเตียน ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2563
จ้างเหมาต่อเติมศาลากลางบ้าน หมู่ที่ 13 บ้านเนินไฮ ตำบลท่าแยก อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ตามรายละเอียดแบบแปลน อบต. ท่าแยก กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2563
ซื้อถังขยะพร้อมฝาปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2563
จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉ 2807 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2563
จ้างเหมาปรับปรุงบ่อบาดาล หมู่ที่ 5,หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 12 และหมู่ที่ 14 ตำบลท่าแยก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำป้ายศูนย์บริการคนพิการทั่วไปตำบลท่่าแยก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุในการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแยก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง