วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ก.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน ศพด. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแยก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านหอย ต.ท่าแยก อ.เมือง จ.สระแก้ว ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 450 เมตร หนา 0.15 เมตร ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,800 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18  ก.ย. 2563
ซื้อหมึกเครื่องปริ้น กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 81-7122 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2563
ซื้อลู่วิ่งไฟฟ้า จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง