วันที่
ชื่อเรื่อง
12  ก.ย. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2562
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแยก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2562
ซื้อจุลินทรีย์อีเอ็มบอล สำหรับโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร (ปั่น ปัน รักษ์ ) ประจำปี 2562 ในวันที่ 21 กันยายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2562
ซื้ออุปกรณ์กีฬา สำหรับโครงการแข่งขันเยาวชนฟุตซอลตำบลท่าแยก ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2562
ซื้อธงชาติ และธงตราสัญญลักษณ์ สำหรับโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร (ปั่น ปัน รักษ์) ในวันที่ 21 กันยายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2562
จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์พร้อมติดตั้ง สำหรับโครงการแนวทางการดำเนินงานการป้องกันการเสียชีวิตจากการจมน้ำในเด็กอายุ 0-15 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2562
ซื้ออุปกรณ์ประกอบการฝึกอบรมโครงการแนวทางการดำเนินงานการป้องกันการเสียชีวิตจากการจมน้ำในเด็กอายุ 0-15 ปี ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2562
ซื้อกระเป๋าและวัสดุประกอบการฝึกอบรมโครงการอบรมวินัยจราจรเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาทางถนน ในวันที่ 3 กันยายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2562
ซื้อเครื่องปรับอากาศ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแยก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อหนังสือเรียน สำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองน้ำเขียว ตำบลท่าแยก อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง