วันที่
ชื่อเรื่อง
29  พ.ค. 2563
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริมนม โรงเรียนภายในตำบลท่าแยก ประจำปีงบประมาณ 2563 (กรณีมีเหตุพิเศษ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร หมู่ที่ 7 บ้านคลองน้ำเขียว ตำบลท่าแยก อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามรายละเอียดแบบแปลน อบต. ท่าแยก กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 90 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 360 ตารางเมตร หมู่ที่ 10 บ้านท่ากะบาก ตำบลท่าแยก อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามรายละเอียดแบบแปลน อบต. ท่าแยก กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร หมู่ที่ 4 บ้านหนองเตียน ตำบลท่าแยก อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามรายละเอียดแบบแปลน อบต. ท่าแยก กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 10 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 40 ตารางเมตร (เส้นไปบ้านคลองทราย) หมู่ที่ 10 บ้านท่ากะบาก ตำบลท่าแยก อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว ตามรายละเอียดแบบแปลน อบต. ท่าแยก กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2563
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 15 บ้านปางสีดา ต.ท่าแยก กว้าง 4 เมตร ยาว 4,150 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมเกลี่ยแต่งผิวจราจรให้เรียบ หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 2,480 ลูกบาศก์เมตร ตามรายละเอียดของอบต.ท่าแยก กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุดับเพลิง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแยก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2563
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งแฝก ต.ท่าแยก กว้าง 4 เมตร ยาว 4,100 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมเกลี่ยแต่งผิวจราจรให้เรียบ หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 2,450 ลูกบาศก์เมตร ตามรายละเอียดของอบต.ท่าแยกกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตไร้เหล็กเสริม รหัสทางหลวงท้องถิ่น สก.ถ.37004 บ้านกิโลสาม หมู่ที่ 12 ตำบลท่าแยก อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)