วันที่
ชื่อเรื่อง
5  ก.พ. 2563
จ้างเหมาขยายเขตประปา หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งแฝก ตำบลท่าแยก อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2563
จ้างเหมาก่อสร้างบ้านเทิดไท้ หมู่ที่ 3 (นายวิคุณ ฆ้องเกิด) บ้านทุ่งแฝก ต.ท่าแยก อ.เมือง จ.สระแก้ว ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 6 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ท่าแยก กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2563
จ้างก่อสร้างบ้านเทิดไท้ หมู่ที่ 3 (นางอบทอง ศรีสุข) บ้านทุ่งแฝก ต.ท่าแยก อ.เมือง จ.สระแก้ว ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 6 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบที่ อบต. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ม.ค. 2563
จ้างเหมาปรับปรุงถนนลูกรังในส่วนที่เป็นหลุมเป็นบ่อ หมู่ที่ 7 บ้านคลองน้ำเขียว ต.ท่าแยก อ.เมือง จ.สระแก้ว พร้อมเกลี่ยแต่งผิวจราจรให้เรียบ โดยมีปริมาตรลูกรัง 900 ลบ.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ท่าแยก กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2563
จ้างเหมาปรับปรุงถนนลูกรังในส่วนที่เป็นหลุมเป็นบ่อ กว้าง 4 เมตร ยาว 2,500 เมตร หนา 0.15 เมตร ม. 10 ต.ท่าแยก อ.เมือง จ.สระแก้ว พร้อมเกลี่ยแต่งผิวจราจรให้เรียบ โดยมีปริมาตรลูกรัง 800 ลบ.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ท่าแยกกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2563
จ้างเหมาปรับปรุงถนนลูกรังในส่วนที่เป็นหลุมเป็นบ่อ หมู่่ที่ 12 บ้านกิโลสาม ต.ท่าแยก อ.เมือง จ.สระแก้ว พร้อมเกลี่ยแต่งผิวจราจรให้เรียบ โดยมีปริมาตรลูกรัง 1,100 ลบ.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ท่าแยก กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-59-0043 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2563
ซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแยก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉ 2807 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2563
จ้างเหมาปรับปรุงถนนลูกรังในส่วนที่เป็นหลุมเป็นบ่อภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านคลองผักขม ตำบลท่าแยก อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว พร้อมเกลี่ยแต่งผิวจราจรให้เรียบ โดยมีปริมาตรลูกรัง 2,100 ลบ.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบที่ อบต. ท่าแยก กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง