วันที่
ชื่อเรื่อง
11  ธ.ค. 2561
จ้างปรับปรุงถนนลูกรังในส่วนที่เป็นหลุมเป็นบ่อภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งแฝก ต.ท่าแยก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ธ.ค. 2561
จ้างปรับปรุงถนนลูกรังในส่วนที่เป็นหลุมเป็นบ่อภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 บ้านกิโลสาม ตำบลท่าแยก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ธ.ค. 2561
จ้างปรับปรุงถนนลูกรังในส่วนที่เป็นหลุมเป็นบ่อภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านคลองปลาโด ตำบลท่าแยก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ย. 2561
จ้างจ้าเงหมาก่อสร้างบ้านเทิดไท้ หมู่ที่ 5 บ้านคลองหอย ต.ท่าแยก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ย. 2561
จ้างจ้างเหมาก่อสร้างบ้านเทิดไท้ หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งแฝก ตำบลท่าแยก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2561
จ้างจัดทำปฏิทิน องค์การาบริหารส่วนตำบลท่าแยก ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ย. 2561
จ้างจัดทำป้ายพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อน้ำดื่ม น้ำแข็ง โครงการตามรอยเท้่าพ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ย. 2561
เช่าเต็นท์และเก้าอี้ โครงการตามรอยเท้าพ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ย. 2561
จ้างจ้างเหมาจัดสถานที่เวทีและเครื่องเสียง โครงการตามรอยเท่้าพ่อ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง