วันที่
ชื่อเรื่อง
1  เม.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำหรับบริการประชาชนตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแยก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลท่าาแยก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2562
จ้างเหมาจัดทำป้ายรณรงค์ป้องกันลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแยก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแยก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 5790 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2562
ซื้อชุดกีฬา สำหรับโครงการแข่งขันกีฬาท่าแยกเกมส์ ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 9-15 เมษายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2562
ซื้อถ้วยรางวัล เพื่อใช้่สำหรับโครงการแข่งขันกีฬาท่าแยกเกมส์ ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 9-15 เมษายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2562
จ้างวางท่อประปายาว 2,000 เมตร ท่อพีวีซี 2 นิ้ว ชั้น 8.5 (พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ) หมู่ที่ 10 บ้านท่ากะบาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง