วันที่
ชื่อเรื่อง
1  พ.ค. 2562
จ้างเหมาจัดทำป้ายในหลวงรัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2562
จ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ขนาดความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ท่าแยก กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านคลองปลาโด ตำบลท่าแยก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2562
จ้างก่อสร้างหอกระจายข่าวเสียงไร้สาย หมู่ที่ 9 บ้านคลองปลาโด ตำบลท่าแยก อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  เม.ย. 2562
จ้างเหมาปรับปรุงถนนลูกรังในส่วนที่เป็นหลุมเป็นบ่อภายในหมู่บ้าน พร้อมเกลี่ยแต่งผิวจราจรให้เรียบ โดยมีปริมาตรลูกรัง 1,440 ลบ.ม. (แหล่งลูกรังบ่อหนองขี้เห็น) หมู่ที่ 1 บ้านคลองน้ำเขียว ตำบลท่าแยก พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ท่าแยกกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2562
จ้างเหมาปรับปรุงถนนลูกรังในส่วนที่เป็นหลุมเป็นบ่อภายในหมู่บ้าน พร้อมเกลี่ยแต่งผิวจราจรให้เรียบ โดยมีปริมาตรลูกรัง 2,280 ลบ.ม. (แหล่งลูกรังบ่อหนองขี้เห็น) หมู่ที่ 12 พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบที่ อบต. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2562
จ้างปรับปรุงถนนลูกรังในส่วนที่เป็นหลุมเป็นบ่อภายในหมู่บ้าน พร้อมเกลี่ยแต่งผิวจราจรให้เรียบ โดยมีปริมาตรลูกรัง 2,400 ลบ.ม. (แหล่งลูกรังบ่อหนองขี้เห็น) หมู่ที่ 4 พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2562
จ้างเหมาอาหาร อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม สำหรับประชาชนที่เข้าร่วมพิธีต้อนรับนายกรัฐมนตรีและคณะฯ ในวันที่ 22 เมษายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2562
จ้างเหมาวางท่อประปา ยาว 420 เมตร ท่อพีวีซี 2 นิ้ว ชั้น 8.5 หมู่ที่ 5 บ้านคลองหอย ตำบลท่าแยก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2562
ซื้อเสาธง ขนาด 50 เซนติเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแยก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง