วันที่
ชื่อเรื่อง
16  มี.ค. 2563
จ้างเหมาก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ขนาดกว้าง 12 เมตร ยาว 18 เมตร หมู่ที่ 6 บ้านคลองศรีเมือง ต.ท่าแยก อ.เมือง จ.สระแก้ว พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ท่าแยก กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2563
ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ จำนวน 2 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแยก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำหรับจัดทำหน้ากากอนามัย ตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรน่า (COVID 19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2563
จ้างเหมาก่อสร้างศาลากลางบ้าน ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 10 เมตร หมู่ทีี่ 14 บ้านน้ำล้อม ต.ท่าแยก อ.เมือง จ.สระแก้ว พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ท่าแยกกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2563
จ้างเหมาก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 18 เมตร หมู่ที่ 1 บ้านป่าระกำ ต.ท่าแยก อ.เมือง จ.สระแก้ว พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบที่อบต.ท่าแยกกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2563
จ้างเหมาติดตั้งโซล่าเซลล์ระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน 2 จุด หมู่ที่ 9 บ้านคลองปลาโด ต.ท่าแยก อ.เมือง จ.สระแก้ว พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ท่าแยก กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุประกอบการฝึกอบรมฯตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแยก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 817122 สระแก้ว องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแยก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน 808526 สระแก้ว องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแยก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง