วันที่
ชื่อเรื่อง
19  พ.ย. 2561
เช่าเต็นท์และเก้าอี้ โครงการตามรอยเท้าพ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ย. 2561
จ้างจ้างเหมาจัดสถานที่เวทีและเครื่องเสียง โครงการตามรอยเท่้าพ่อ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ย. 2561
จ้างจ้างเหมาจัดนิทรรศการเกี่ยวกับแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโครงการตามรอยเท้าพ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2561
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2561
จ้างเหมาจัดทำป้ายพระบรมฉายาลักษณ์ในหลวง รัชกาลที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2561
จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามรอยเท้าพ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2561
จ้างการแสดงมวยไทย สำหรับโครงการสืบสานวัฒนธรรมมวยไทย ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2561
ซื้อถ้วยรางวัล สำหรับโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2561
จ้างไฟประดับตกแต่งสถานที่ สำหรับโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 ในวันที่ 22 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2561
จ้างจ้างเหมามหรสพ สำหรับโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง