วันที่
ชื่อเรื่อง
16  พ.ย. 2561
จ้างจัดเตรียมสถานที่สำหรับโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ ในวันที่ 22 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแยก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแยก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2561
จ้างจ้างเหมาทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเตียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแยก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2561
ซื้อวัดสุสำนักงาน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแยก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงานกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแยก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงานกองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแยก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแยก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด อบต.ท่าแยก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง