วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแยก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด อบต.ท่าแยก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2561
ซื้อถ้วยรางวัลและวัสดุการกีฬา สำหรับโครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอลตำบลท่าแยก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2561
จ้างปรับปรุงห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่ากะบาก ตำบลท่าแยก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ กองคลัง อบต.ท่าแยก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2561
เช่ารถโดยสาร จำนวน 1 คัน สำหรับโครงการฝึกอบรมและเตรียมความพร้อมอาสาสมัครฝ่ายพลเรือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุและเอกสารประกอบการฝึกอบรม ตามโครงการฝึกอบรมและเตรียมพร้อมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2561
ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแยก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2561
ซื้อตรายางสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแยก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2561
จ้างปรับปรุงบ่อบาดาล หมู่ที่ 1,5และหมู่ที่ 6 ต.ท่าแยก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง