วันที่
ชื่อเรื่อง
5  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับกองการศึกษา อบต.ท่าแยก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2561
จัดซื้อนมโรงเรียน จำนวน 9 แห่ง ในเขตพื้นที่ตำบลท่าแยก
31  พ.ค. 2561
จัดซื้อนม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแยก จำนวน 3 ศูนย์
31  พ.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อนมโรงเรียน จำนวน 9 แห่ง ในเขตพื้นที่ตำบลท่าแยก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2561
จ้างขยายเขตประปา หมู่ที่ 11 บ้านน้อย ต.ท่าแยก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมระบบประปา ม. 13 บ้านเนินไฮ ต.ท่าแยก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2561
จ้างเหมาซ่อมแซมระบบประปา ภายในตำบลท่าแยก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ค. 2561
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องเสียง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแยก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  เม.ย. 2561
จ้างปรับปรุงศาลากลางบ้าน หมู่ที่ 2 (ข้างศาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2561
จ้างเหมาซ่อมเก้าอี้พนักงานส่วนตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง