วันที่
ชื่อเรื่อง
27  พ.ค. 2562
จัดซื้ออาหารเสริมนม สำหรับนักเรียนโรงเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแยก
21  พ.ค. 2562
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านเนินไฮ ตำบลท่าแยก อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 23.50 เมตร หนา 0.15 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2562
ซื้อเอกสารและวัสดุอุปกรณ์ สำหรับโครงการประชาคมเพื่อดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาตำบลท่าแยก ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2562
ซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2562
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านคลองน้ำเขียว ตำบลท่าแยก อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ท่าแยก กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2562
ซื้ออาหารเสริมนมสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแยก
14  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแยก จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2562
จ้างเหมาจัดทำป้ายในหลวงรัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2562
จ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ขนาดความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ท่าแยก กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง