วันที่
ชื่อเรื่อง
5  มิ.ย. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังในส่วนที่เป็นหลุมเป็นบ่อภายในหมู่บ้านพร้อมเกลี่ยแต่งผิวจราจรให้เรียบ โดยมีปริมาตรลูกรัง 1,200 ลบ.ม. หมู่ที่ 8 บ้านคลองผักขม พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบที่ อบต. ท่าแยกกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มิ.ย. 2562
จ้างเหมาปรับปรุงถนนลูกรังในส่วนที่เป็นหลุมเป็นบ่อภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 15 โดยมีปริมาตรลูกรัง 2,400 ลบ.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2562
จ้างจ้างเหมาทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่ากะบาก ตำบลทาแยก อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2562
จ้างจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองน้ำเขียว ตำบลท่าแยก อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเตียน ตำบลท่าแยก อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2562
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริมนม สำหรับนักเรียนโรงเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแยก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านท่ากะบาก กว้าง 4 ม. ยาว 150 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600 ตร.ม. พร้อมลงไหล่ทางลูกรังหรือกรวดทรายถมข้างละ 0.50 ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย (ตามแบบที่ อบต. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2562
จ้างเหมาจัดหารถยนต์สำหรับโครงการงานมหรศพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนทางการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองน้ำเขียว ตำบลท่าแยก อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อสื่อการเรียนารสอนทางการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่ากะบาก ตำบลท่าแยก อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง