วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ก.ค. 2561
ซื้อเสาธง ขนาดสูง 2 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแยก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2561
ซื้อพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ 10 พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2561
จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 4 บ้านหนองเตียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2561
จ้างจัดทำหุ่นผีเสื้อ สำหรับโครงการเทศกาลดูผีเสื้อ ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2561
ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2561
จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ สำหรับโครงการเทศกาลดูผีเสื้อปางสีดา ประจำจังหวัดสระแก้ว ปี 2561 ระหว่างวันที่ 7-8 เดือนกรกฎาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2561
จ้างตกแต่งรถ ขบวนการแสดง พร้อมเครื่องเสียง สำหรับโครงการเทศกาลดูผีเสื้อปางสีดา ปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแยก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2561
ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ส่วนกลาง หมาบเลขทะเบียน กข 5790 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง