วันที่
ชื่อเรื่อง
4  ก.ค. 2561
จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 4 บ้านหนองเตียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2561
จ้างจัดทำหุ่นผีเสื้อ สำหรับโครงการเทศกาลดูผีเสื้อ ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2561
ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2561
จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ สำหรับโครงการเทศกาลดูผีเสื้อปางสีดา ประจำจังหวัดสระแก้ว ปี 2561 ระหว่างวันที่ 7-8 เดือนกรกฎาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2561
จ้างตกแต่งรถ ขบวนการแสดง พร้อมเครื่องเสียง สำหรับโครงการเทศกาลดูผีเสื้อปางสีดา ปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแยก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2561
ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ส่วนกลาง หมาบเลขทะเบียน กข 5790 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแยก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง