วันที่
ชื่อเรื่อง
8  ส.ค. 2561
ซื้อหมึกเครื่องคอมพิวเตอร์ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแยก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2561
จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2561
ซื้อสังฆทานไทยธรรม สำหรับโครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2561
ซื้อตรายาง สำหรับกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแยก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2561
ซื้อธงตราสัญลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลท่ี่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแยก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2561
จัดซื้อรถยนต์บรรทุกดีเซล
31  ก.ค. 2561
จ้างปรับปรุงท่อประปา หมู่ที่ 5 บ้านคลองหอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า อบต.ท่าแยก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2561
ซื้อธงชาติและธงตราสัญลักษณ์ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแยก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง