องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแยก อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.tayak.go.th
 
 
คู่มือสำหรับประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 26 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 3 ส.ค. 2558 ]59
2 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ [ 3 ส.ค. 2558 ]54
3 การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 3 ส.ค. 2558 ]54
4 การรับชำระภาษีป้าย [ 3 ส.ค. 2558 ]57
5 การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ [ 3 ส.ค. 2558 ]58
6 การแจ้งถมดิน [ 3 ส.ค. 2558 ]55
7 การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ [ 3 ส.ค. 2558 ]61
8 การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ [ 3 ส.ค. 2558 ]66
9 การแจ้งขุดดิน [ 3 ส.ค. 2558 ]66
10 การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ [ 3 ส.ค. 2558 ]65
11 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา [ 3 ส.ค. 2558 ]64
12 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา [ 3 ส.ค. 2558 ]64
13 การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา [ 3 ส.ค. 2558 ]65
14 การโฆษณาด้วยการปิดทิ้งหรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณะ [ 3 ส.ค. 2558 ]65
15 การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา 22 [ 3 ส.ค. 2558 ]64
16 การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33 [ 3 ส.ค. 2558 ]61
17 การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 21 [ 3 ส.ค. 2558 ]60
18 การขออนุญาตดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถและทางเข้า - ออกของรถเพื่อการอื่นตามมาตรา 34 [ 3 ส.ค. 2558 ]61
19 การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร [ 3 ส.ค. 2558 ]62
20 การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 [ 3 ส.ค. 2558 ]64
 
หน้า 1|2