องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแยก อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.tayak.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2553

สภาพทางเศรษฐกิจ

สภาพทางเศรษฐกิจ

 อาชีพ

ประชากรในตำบลท่าแยกส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตร  เช่น  ปลูกยูคาลิปตัส มันสำปะลัง   ไผ่หวาน  ทำไร่และรับจ้าง

หน่วยธุรกิจ   ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล

 โรงแรม                                                                                                                -              แห่ง

 ปั๊มน้ำมัน                                                                                                             4              แห่ง

 รงงานอุตสาหกรรม                                                                                        -              แห่ง

 โรงสี                                                                                                                    5              แห่ง

                              ตลาดนัด                                                                                                              4              แห่ง

                              ร้านค้าต่างๆ จำนวนประมาณ                                                                        38             แห่ง

                              กลุ่มอาชีพ                                                                                                           5              กลุ่ม

                              กลุ่มออมทรัพย์                                                                                                  30             แห่ง

                              ธนาคารหมู่บ้าน                                                                                                 -               แห่ง