องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแยก อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.tayak.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2553

สภาพทั่วไป

ข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าแยก

 

ที่ตั้งและอาณาเขตของตำบลท่าแยก

 

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแยก อยู่ทางทิศใต้ของที่ว่าการอำเภอเมืองสระแก้ว   ตั้งอยู่ เลขที่  -   หมู่ที่  4    ตำบลท่าแยก    อำเภอเมืองสระแก้ว    จังหวัดสระแก้ว    จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลในปี   พ.ศ.  2540   มีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการส่วนท้องถิ่นประกอบด้วยสภาตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล     มีระยะทางไปตามถนนสระแก้ว ปางสีดา   ประมาณ  10  กิโลเมตร  และห่างจากศาลากลางจังหวัดสระแก้ว   ประมาณ   18   กิโลเมตร  พื้นที่ตำบลท่าแยก มีเนื้อที่ประมาณ   228.56  ตารางกิโลเมตร  หรือ  142,850   ไร่

 

ลักษณะภูมิประเทศ

 

                    พื้นที่ทางกายภาพเป็นพื้นที่ราบเชิงเขา  พื้นที่มีป่าไม้อุดมสมบูรณ์  มีน้ำตก  1  แห่ง คือ  อุทยานแห่งชาติปางสีดา  และมีอ่างเก็บน้ำ   1    แห่ง   พื้นที่บางแห่งราบลาดเอียงไปทางทิศตะวันออกของตำบล  ในพื้นที่หมู่ที่ 5,6,7,8,9,10,11,12,14  และ 15  จะเป็นพื้นที่ราบลุ่ม  บางส่วนอยู่ใกล้อุทยานแห่งชาติปางสีดา   และอ่างเก็บน้ำท่ากะบาก เหมาะสำหรับการพัฒนาให้เป็นแหล่งพักผ่อนและท่องเที่ยวต่อไป    สภาภูมิอากาศมี  3  ฤดู  คือ  ฤดูร้อน  ฤดูฝน   ฤดูหนาว

                     ฤดูร้อน             เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม ถึง เดือนเมษายน

                     ฤดูฝน               เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึง เดือนตุลาคม

                     ฤดูหนาว          เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึง เดือน กุมภาพันธ์

                     อุณหภูมิต่ำสุด   20.30   องศาเซลเซียส   สูงสุด   35.50   องศาเซลเซียส

 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแยกมีอาณาเขต  ดังนี้.-

                ทิศเหนือ                จดกับ     เทือกเขาน้อย                        อำเภอครบุรี          จังหวัดนครราชสีมา

                ทิศใต้                      จดกับ     อบต.หนองบอน                  อำเภอเมืองสระแก้ว   จังหวัดสระแก้ว

                ทิศตะวันออก       จดกับ     อบต.โนนหมากเค็ง            อำเภอวัฒนานคร         จังหวัดสระแก้ว

                ทิศตะวันตก          จดกับ     อบต.โคกปี่ฆ้อง                   อำเภอเมืองสระแก้ว    จังหวัดสระแก้ว

 

 

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้านจำนวนประชากร จำนวนครัวเรือน


ชื่อผู้นำ
ชาย

หญิง

รวม


1 บ้านป่าระกำ 307 282 589 116 นายสมพงษ์ ใต้ดีรี ม.1
2 บ้านหอย 566 555 1,121 196 นายสมศักดิ์     เปรมกมล
3 บ้านทุ่งแฝก 211 236 447 82 นายสงวน     แพนลา
4 บ้านหนองเตียน 527 592 1,119 215 นายสุริยา คงคำศรี
5 บ้านคลองหอย 256 277 533 67 นายอัมรินทร์ เจนิญสุข ม.5
6 บ้านคลองศรีเมือง 549 566 1,115 176 นายกวี     แม่นปืน
7 บ้านคลองน้ำเขียว 342 366 708 177 นายวีระพงษ์ ทันถาจิตร์ ม.7
8 บ้านคลองผักขม 557 532 1,089 168 นายสังเวียน     ภูมี
9 บ้านคลองปลาโด 348 319 667 120 นายสมพงษ์     คุ้มทอง
10 บ้านท่ากะบาก 829 837 1,666 284 นายไกรเลิศ เรืองสา ม.10
11 บ้านน้อย 162 162 324 47 นายจำเนียร จันทะพันธ์ ม.11
12 บ้านกิโลสาม 430 418 848 161 นายอัมพร     ภูมี
13 บ้านเนินไฮ 430 410 840 136 นายนพดล     ภักดี
14 บ้านน้ำล้อม 291 319 610 136 นายวินัย สาลี ม.14
15 บ้านปางสีดา 320 338 640 144 นายวินัย สาลี ม.15
รวม 6,107 6,209 12,316 2,225