องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแยก อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.tayak.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2553

วิสัยทัศน์ - พันธกิจ

 

วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแยก

เป็นตำบลน่าอยู่    ควบคู่คุณภาพชีวิตที่ดี

มีชุมชนเข้มแข็ง    แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์