องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแยก อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.tayak.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2553

กองคลัง

นางปิยานุช  นนท์มุติ
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางฉัตรชดาพร  เงินทอง

นางมยุรี  จันทะเภา
นักวิชาการคลังปฎิบัติการ
ทรัพยากรบุคคลปฎิบัติการ
รักษาราชการ เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
นางสาวทิพย์วัล  องอาจ
นางพิมพ์จันทร์  พานทอง
นายวิกรานต์  พระธานี
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้