องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแยก อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.tayak.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2553

กองคลัง

นางฉัตรชดาพร เงินทอง
นักวิชาการคลัง ปฏิบัติการ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

นางฉัตรชดาพร  เงินทอง


นางสาววิไลลักษณ์  ศรีบุศกร
นักวิชาการคลังปฎิบัติการ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
รักษาราชการแทนเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวทิพย์วัล  องอาจ
นางพิมพ์จันทร์  พานทอง
นายวิกรานต์  พระธานี
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
 ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้