องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแยก อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.tayak.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2553

สำนักงานปลัด

นางสาวจิราภรณ์  เจนดง

หัวหน้าสำนักงานปลัด

 นายพิจิตร  พันธ์พานิชย์

นางสาวชลธิดา ด่านระงับ 
นางมยุรี  จันทะเภา

 นิติกรชำนาญการ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นักทรัพยากรบุคคลปฎิบัติการนายเฉลิมชัย  แพรสี
นางสาววิไลลักษณ์  ศรีบุศกร
นายธนกร  สารการ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน
 

 นางสาวณภัชนันท์  อาจต้น

นางสาววัชรี  สรวงจันทราพร  

นายไพฑูรย์  วันเพ็ญ 

 ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

 ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

 

นายภานุวัชร์  ดัดงาม

นายชนาวุฒิ  ดัดงาม

ผู้ช่วยนักพัฒนาการท่องเที่ยว

ผู้ช่วยนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 

 นายธนากร  โสตะวงษ์

นางสาวอรทัย  ส่งบุญนาค

 นายวรบดินทร์  ชาญชิตร

พนักงานขับรถยนต์

คนงาน

คนงาน