องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแยก อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.tayak.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2553

สำนักงานปลัด

นางจิราภรณ์ อนุสา

หัวหน้าสำนักงานปลัด

 

 นายพิจิตร  พันธ์พานิชย์

นางสาวชลธิดา ด่านระงับ 

 นางนิตยา  จันทขันธ์

 นิติกรชำนาญการ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติการ

 

นางมยุรี  จันทะเภา

 นางดวงดาว  สมคุณ

 นางสาวยุวเนตร  จูมทอง

 นักทรัพยากรบุคคลปฎิบัติการ

 เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติการรักษาราชการเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน

 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

 

 นางสาวณภัชนันท์  อาจต้น

นางสาววัชรี  สรวงจันทราพร  

นายไพฑูรย์  วันเพ็ญ 

 ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

 ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

 

นายภานุวัชร์  ดัดงาม

นางสาวลักขิการ  พูนอาด

นายชนาวุฒิ  ดัดงาม

ผู้ช่วยนักพัฒนาการท่องเที่ยว

 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 

 นายธนากร  โสตะวงษ์

นางสาวอรทัย  ส่งบุญนาค

 นายวรบดินทร์  ชาญชิตร

 พนักงานขับรถ

คนงาน

คนงาน