องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแยก อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.tayak.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2553

หัวหน้าส่วนราชการ

นายพรรษา เบญจมานุกร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.080-6367197
นางสาวพิทยา  เข็มทอง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.081-9496011
นางสาวจิราภรณ์  เจนดง
นางสาวสุรีย์รัตน์ แดงบุญเลิศ
นายสำรวย  แม่นปืน

หัวหน้าสำนักงานปลัด
โทร.064-9877997

 ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร.062-5394165
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร.089-4071167นางสาวภณิษา  นิกูลรัมย์

 

นักวิชาการศึกษาชำนาญการรักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร.086-3192179