องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแยก อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.tayak.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2553

สมาชิกสภา อบต.

นายมิตรชัย  ด่านปรีดา
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
นายบุญมี  พืชผล
นายพรรษา เบญจมานุกร
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
นายเสมอ คุ้มทอง
นายบำรุง  ทักษิณ
นายสมรัก  เอกจิตร์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 1
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 2
นายธวัชชัย  เรืองยงค์ นายชัยธวัช  เรืองยงค์
นายบรรจง  โพธิ์คำ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 3
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 4
นายธนวัฒน์  คุ้มทอง
นางปราณี จันทนา
นายสนิท ศรีเท่า
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 5
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 6
นางอรุณี  วงษ์ศรี
นางโสรญา  ดวงศรี
นายสำเนียง อินทร์จันดา
นายวรัญญู  รอดเจริญ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 7
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 8
นายสมศักดิ์  สีพิราม

นางสาวแสงเดือน  ศรีพิราม

นางสมเพียร  อินทรสุข
นายสุชาติ  จิตจำนงค์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 9
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 10
นายสังวาลย์  จันทะพันธ์
นายชาญธวัช  มีศรี
นายบุญมี สีตา
นายประจวบ ศรีนาค
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 11
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 12

นายประสิทธิ์  ทาเล
นางสาวสมพร  ไพพิสิฐ
นางปริยากร  กรรเชียง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 13
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 14
นางอภิรดี ศรีปราชญ์
นายชินธิป  เรืองสา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 15