องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแยก อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.tayak.go.th

 
 
การบริการขั้นพื้นฐาน

การบริการพื้นฐาน

                 การคมนาคม

-  ถนนสายสระแก้ว - ปางสีดา   นอกจากที่กล่าวมาแล้วยังมีสายย่อย  ๆในพื้นที่อีกหลายสาย

                 การโทรคมนาคม

                        -  โทรศัพท์สาธารณะ                         30  แห่ง

-  ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข (ตั้งอยู่ในหมู่ที่  2)         1   แห่ง

                การไฟฟ้า

                        -  จำนวน  15  หมู่บ้าน  ประชากรที่มีไฟฟ้าใช้  ประมาณ  95 %
(ยังไม่ทั่วถึง)

                แหล่งน้ำธรรมชาติ

                        -  ฝาย                2    แห่ง

                        -  บ่อน้ำตื้น           207   แห่ง

                        -  บ่อบาดาล            55   แห่ง

                        -  ประปาหมู่บ้าน       11    แห่ง

                        -  คลอง/หนอง /บึงธรรมชาติ      21   แห่ง

                                - อ่างเก็บน้ำ (อ่างท่ากะบาก)         1   แห่ง

                                - คลองชลประทาน (คลองท่ากะบาก)          1   แห่ง        

                                - คลองขุด           1   แห่ง   

               ข้อมูลอื่น ๆ

                ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่

-    องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแยกมีพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ   1  แห่ง   คืออุทยาน-แห่งชาติปางสีดา   มีเนื้อที่   524,062.50   ไร่   ตั้งอยู่ที่ตำบลท่าแยก  อำเภอเมืองสระแก้ว   จังหวัดสระแก้ว   ปัจจุบันเหลือป่าไม้คงสภาพสมบูรณ์

-    ป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี  จำแนกประเภทที่ดินเป็นป่าไม้ถาวร  ตามมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่  28  ธันวาคม  พ.ศ.  2536   ดังนี้.-

1.  ป่าท่าแยก  ท้องที่อำเภอเมืองสระแก้ว  ประกาศตามกฎกระทรวง  ฉบับที่  114  พ.ศ. 2528  เนื้อที่ตามกฎกระทรวงรวม  37,031   ไร่  เนื้อที่ตามผลการจำแนกเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินและป่าไม้  36,475  ไร่  มอบให้   สปก.จำนวน   34,025   ไร่   เหลือพื้นที่ป่าต้องรับผิดชอบซึ่งเป็นพื้นที่ป่าต้องอนุรักษ์ตามมติคณะรัฐมนตรี  เนื้อที่  2,450   ไร่

2. อุทยานแห่งชาติปางสีดา  ตั้งอยู่หมู่ที่  7  ตำบลท่าแยก  อำเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว  ได้ประกาศจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อวันที่  24   กุมภาพันธ์   พ.ศ.  2535   ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดประมาณ   844  ตารางกิโลเมตร   ใน  3  อำเภอ  คือ  อำเภอเมืองสระแก้ว  อำเภอวัฒนานคร  อำเภอนาดี    ซึ่งอยู่ในจังหวัดปราจีนบุรี   สภาพป่าในอุทยาน ฯ  มีทั้งป่าดิบชื้น   ป่าดิบเขา   ป่าดิบแล้ง  ป่าเต็งรัง  และป่าทุ่งหญ้า   ยังคงความสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ไม้นานาชนิด  ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของธารน้ำมากมาย  อาทิ  ห้วยโขมง  ห้วยน้ำเย็น  ห้วยพระปรง  ห้วยพลับพลึง ฯลฯ  ก่อนที่จะไหลลงสู่แม่น้ำบางประกงหรือแม่น้ำปราจีนบุรี

สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ

อุทยานแห่งชาติปางสีดา   ที่ทำการอุทยาน  ตั้งอยู่ที่หมู่ที่  7   ตำบลท่าแยก  อำเภอ-เมืองสระแก้ว   จังหวัดสระแก้ว   ได้ประกาศจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อวันที่  24   กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2535   ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด  ประมาณ  844  ตารางกิโลเมตร  ใน  3  อำเภอ  คือ  อำเภอเมืองสระแก้ว  อำเภอวัฒนานคร  อำเภอนาดี  ซึ่งอยู่ในจังหวัดปราจีนบุรี  สภาพป่าในเขตอุทยานฯ มีทั้งป่าดิบชื้น  ป่าดิบเขา  ป่าดิบแล้ง   ป่าเต็งรัง  และป่าทุ่งหญ้า  ยังคงความสมบูรณืของพืชพันธุ์ไม้นานาชนิด  ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของธารน้ำมากมาย  อาทิ  ห้วยโขมง  ห้วยน้ำเย็น   ห้วยพระปรง  ห้วยพลับพลึง  ฯลฯ  ก่อนที่จะไหลลงสู่แม่น้ำบางประกงหรือแม่น้ำปราจีนบุรี  อุทยานแห่งชาติปางสีดามีน้ำตกที่มีหน้าผาสูงประมาณ  10  เมตร  กว้างประมาณ  20  เมตร  ในฤดูน้ำหลากหรือฤดูฝนจะมีความสวยงามมาก  สายน้ำมีความรุนแรง  ละอองน้ำฟุ้งกระจายทั่วบริเวณโดยรอบ  นอกจากนั้นภายในบริเวณอุทยานแห่งชาติปางสีดายังมีการจัดให้มีสถานที่พักค้างแรมสำหรับนักท่องเที่ยวและการเข้าค่ายต่าง    ของผู้ที่สนใจด้วย

      น้ำตกผาตะเคียน  อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติปางสีดา  ประมาณ  3  กิโลเมตร  โดยการเดินทางตลอดเส้นทางขึ้น

      สู่น้ำตกร่มรื่นด้วยแมกไม้หนาทึบ  เป็นน้ำตกชั้นสุดท้ายอยู่ในสายเดียวกับน้ำตกปางสีดาตกลงมาจากหน้าผาสูงประมาณ  10  เมตร

     ใน  หน้าน้ำ  สายน้ำจะมีความรุนแรงดังก้อง ละอองน้ำฟุ้งกระจายทั่วบริเวณ

น้ำตกท่ากะบาก  อยู่ใกล้อ่างเก็บน้ำท่ากะบากตัวน้ำตกมี  7  ชั้น  แต่ละชั้นห่างประมาณ  400 500   เมตร  เบื้องล่างของแต่ละชั้นเป็นอ่างเล่นน้ำได้

กลุ่มน้ำตกแควมะค่า   เป็นสถานที่อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติปางสีดา  ถึงหลักกิโลเมตรที่  40  แล้วเดินทางเท้าประมาณ  6  กิโลเมตร   น้ำตกทิ้งตัวจากหน้าผาสูง  70  เมตร  และยังมี  น้ำตกอีก  4   แห่ง  คือ  น้ำตกไทรน้อย  น้ำตกลานหินใหญ่  น้ำตกสวนมั่น  สวนทอง  น้ำตกม่านธาราในบริเวณใกล้เคียง

                5.3  มวลชนจัดตั้ง

                          ลูกเสือชาวบ้าน  2  รุ่น      300  คน

                          ไทยอาสาป้องกันชาติ  1  รุ่น  150  คน

                          อพปร.    รุ่น  4       100  คน

                        -  อปพร.    รุ่น    5      76  คน