องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแยก อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.tayak.go.th

 
 
สภาพทางสังคม

สภาพสังคม

                 การศึกษา

  โรงเรียนประถมศึกษา                  9  แห่ง

  มัธยมศึกษาศึกษา                         2  แห่ง

-  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน                 2  แห่ง

สถาบันและองค์การทางศาสนา

  วัด     (ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 1,2,4,5,6,9,10,12,14 และ15)             10  แห่ง

-  สำนักสงฆ์ (ตั้งอยู่ในหมู่ที่  8)                                          1   แห่ง

การสาธารณสุข

      สถานีอนามัยประจำตำบล      (ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 4, 8,9 และหมู่ที่ 10)  4  แห่ง

         อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำร้อยละ  100

         สถานพยาบาลเอกชน                            1  แห่ง

         ร้านขายยาแผนปัจจุบัน                        1  แห่ง

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

  -    สถานีตำรวจภูธรโคกอีหลง                   1    แห่ง

                       จุดตรวจประจำตำบลบ้านคลองผักขม      1  แห่ง