องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแยก อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.tayak.go.th

 
 
สภาพทางเศรษฐกิจ

สภาพทางเศรษฐกิจ

 อาชีพ

ประชากรในตำบลท่าแยกส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตร  เช่น  ปลูกยูคาลิปตัส มันสำปะลัง   ไผ่หวาน  ทำไร่และรับจ้าง

หน่วยธุรกิจ   ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล

 โรงแรม              -           แห่ง

 ปั๊มน้ำมัน       4     แห่ง

 โรงงานอุตสาหกรรม -      แห่ง

 โรงสี      5           แห่ง

              ตลาดนัด    4      แห่ง

              ร้านค้าต่างๆ จำนวนประมาณ        38         แห่ง

              กลุ่มอาชีพ           5          กลุ่ม

              กลุ่มออมทรัพย์     30         แห่ง

              ธนาคารหมู่บ้าน      -         แห่ง