องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแยก อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.tayak.go.th

 
 
ประวัติและความเป็นมา

ประวัติความเป็นมาของตำบลท่าแยก

                               

เดิมนั้นตำบลท่าแยกนั้นมีทั้งหมด  20   หมู่บ้าน  ขึ้นอยู่กับตำบลสระแก้ว  เมื่อมีการต่อสู้   กันระหว่างคอมมิวนิสต์จึงได้แยกตำบลออกเป็น  ตำบลท่าแยก   และต่อมาในปีพุทธศักราช   2529  ได้แยกตำบลออกจากตำบลท่าแยกอีกหนึ่งตำบลเป็นตำบลหนองบอน    เพื่อให้การปกครองประชาชนได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ    ซึ่งปัจจุบันตำบลท่าแยกมีหมู่บ้านในการปกครองทั้งหมด  15  หมู่บ้าน   ราษฎรส่วนใหญ่ของตำบลท่าแยก  มีการอพยพย้ายถิ่นฐานมาจากทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นส่วนใหญ่และภาคต่าง ๆ บ้างส่วนหนึ่ง   ตำบลท่าแยกมีหมู่บ้านตามโครงการพื้นที่ราบเชิงเขาตามพระราชดำริ  จำนวน   2   หมู่บ้าน   ในจำนวน   15   หมู่บ้าน