องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแยก อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.tayak.go.th

 
 
กองการศึกษา


นายชนภัทร รัตนภูมิ
ผู้อำนวยการกองการศึกษานางสาวภนิษา  นิกุลรัมย์

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ


นางสมจิตร์  หอมกลิ่น
นางสาวสุภาพร  อยู่เจริญ
ครู

ครู

 
-ว่าง-

 นางสาวดวงมณี  พานทอง

 นางสาวสุกัญญา  เจิ้นสว่าง

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

 ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางจำเนียร  อินทร์จันดา
สุพิชฌาย์  โพธิ์แดง
นางสาวปาลิตา  มัฐผา
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวอรสา  ชัยเจริญ

นางสาววนิชชา  ปลื้มมะลัง นางสาวทัศนีย์  บุญหล่อ
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก 
นายพุธชงค์  ตะเภาพงษ์
 

ผู้ดูแลเด็ก