องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแยก อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.tayak.go.th

 
 
กองการศึกษา


นายชนภัทร รัตนภูมิ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางสาวมนัสนันท์  เครือนาค

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางสาวศิรินทร์ญา ปราณี


ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษานางสมจิตร์  หอมกลิ่น นางสาวสุภาพร  อยู่เจริญ นางละมัย  เข็มทอง
ครู
ครู เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นางสาวปาลิตา  มัฐผา นางสาวสุพิชฌาย์  โพธิ์แดง  นางสาวสุกัญญา  เจิ้นสว่าง
ผู้ช่วยครู ผู้ช่วยครู ผู้ช่วยครู

นางสาวอรสา  ชัยเจริญ

-ว่าง- -ว่าง- นางสาวทัศนีย์  บุญหล่อ นางจำเนียร  อินทร์จันดา
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)


นางสาวทิพย์สวรรค์ เจิ้นสว่าง

นางกรชศา ศรีปราชญ์


ผู้ดูแลเด็ก
ผู้ดูแลเด็ก