องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแยก อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.tayak.go.th

 
 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

ยุทธศาสตร์ที่  1    เป็นตำบลน่าอยู่ 

แนวทางการพัฒนา  (ด้านโครงสร้างพื้นฐาน) 

                  1.        ปรับปรุงสถานที่ราชการ  สถานที่ท่องเที่ยว  อาคาร  บ้านเรือน  สนามกีฬา  สวนสาธารณะ

                  2.        พัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้ดีขึ้น  สะอาด  ปลอดภัยและมีใช้ทุกครัวเรือน

                  3.        แก้ไขปัญหาสังคม  เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยและการบรรเทาสาธารณภัยที่ดี

                  4.        การรักษาความสะอาดของบ้านเรือน  ถนน  ทางเท้าและแหล่งน้ำให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ดี

                  5.        การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

                  6.        พัฒนาและจัดหาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค

                  7.        ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บำรุง  รักษาถนน  สะพาน  ทางเท้า  ท่อระบายน้ำและจัดระบบการคมนาคมให้เป็นระเบียบปลอดภัย

                  8.        จัดทำป้ายบอกเส้นทาง   ไหล่ทาง  สัญญาณไฟบริเวณทางแยกต่าง ๆและย่านชุมชน

                  9.        อนุรักษ์ประเพณี  วัฒนธรรม  ศาสนา

              ยุทธศาสตร์ที่  2    ควบคู่คุณภาพชีวิตที่ดี
                 
แนวทางการพัฒนา (ด้านประชาชนมีคุณภาพ)
                                  1.       
ส่งเสริมให้ประชาชนมีการศึกษาอย่างทั่วถึง
                                  2.       
ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง
                                  3.       
ส่งเสริมให้มีการป้องกันและบรรเทาโรคภัยต่าง ๆ
                                  4.       
ส่งเสริมอาชีพและแก้ไขปัญหาการว่างงาน
                                  5.       
จัดให้มีการเพิ่มรายได้  ลดรายจ่าย  พัฒนาทักษะฝีมือ
                                  6.       
ส่งเสริมการประกอบอาชีพที่ยั่งยืนและมีรายได้ที่มั่นคง
                                  7.       
พัฒนาและสนับสนุนสวัสดิการเด็ก  เยาวชน  สตรี  คนชราและผู้ด้อยโอกาส
                                  8.       
ส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ
                                  9.        ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น

 

ยุทธศาสตร์ที่   3    มีชุมชนเข้มแข็ง 

แนวทางการพัฒนา ( ด้านการส่งเสริมอาชีพ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง) 

                  1.        พัฒนาหมู่บ้านตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

                  2.        ส่งเสริมให้ทุกหมู่บ้านมีความเข้มแข็ง  พึ่งพาตนเองได้

                  3.        จัดให้มีความมั่นคงปลอดภัย  ปลอดจากยาเสพติด  ปลอดผู้มีอิทธิพล

                  4.        เสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรม

                  5.        ส่งเสริมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ยุทธศาสตร์ที่  4    แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

แนวทางการพัฒนา   ( ด้านการท่องเที่ยว)

 

                  1.        พัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยว

                  2.        ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว

                  3.        ปรับปรุงและพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยว

                  4.        ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

                  5.        สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

                  6.        จัดสถานที่รักษาพยาบาลแก่นักท่องเที่ยวให้มีความพร้อมทุกด้าน

ยุทธศาสตร์ที่  5   การบริหารจัดการ

แนวทางการพัฒนา 

 

                  1.        พัฒนาบุคลากร

                  2.        ปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติราชการ

                  3.        บริหารจัดการด้านงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ

                  4.        รณรงค์ให้เยาวชนและประชาชนตื่นตัวถึงความสำคัญของการปกครองระบบประชาธิปไตย

                  5.     รณรงค์ให้เยาวชนและประชาชนมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์  ความต้องการ  การแก้ปัญหา  ประเมินผล/ตรวจสอบได้