องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแยก อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.tayak.go.th

 
 
กองช่าง

นายสำรวย   แม่นปืน

ผู้อำนวยการกองช่าง


นางดวงดาว  สมคุณ

นายณัฐพงษ์  พลแก้ว

 นายวสันต์  วิเศษศรี

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายช่างโยธา
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

-ว่าง-

 นายพานิช  สืบแสง

นายมนตรี   ผลิตพันธ์

 ผู้ช่วยช่างโยธา

 ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

พนักงานขับเคลื่อนจักรกลขนาดเบา

นายสถิตย์  สังข์เครือ

นายชนินทร์  ศรีปราช

 นางสาวปุญญวัน  แม่นปืน

พนักงานขับเคลื่อนจักรกลขนาดเบา

พนักงานขับรถยนต์

คนงาน