องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแยก อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.tayak.go.th

 
 
กองช่าง

นายสำรวย   แม่นปืน

ผู้อำนวยการกองช่าง


นางดวงดาว  สมคุณ


 นายวสันต์  วิเศษศรี

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

 นายสมศักดิ์  เวียงจันทร์

 นายพานิช  สืบแสง

นายมนตรี   ผลิตพันธ์

 ผู้ช่วยช่างโยธา

 ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

พนักงานขับเคลื่อนจักรกลขนาดเบา

นายสถิตย์  สังข์เครือ

นายชนินทร์  ศรีปราช

 นางสาวปุญญวัน  แม่นปืน

พนักงานขับเคลื่อนจักรกลขนาดเบา

พนักงานขับรถยนต์

พนังงานทั่วไป