องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแยก อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.tayak.go.th

 
 
กองช่าง

นายสำรวย   แม่นปืน

ผู้อำนวยการกองช่าง-

วิศวกรโยธา ปก/ชก

นางดวงดาว  สมคุณ

นายณัฐพงษ์  พลแก้ว

 นายวสันต์  วิเศษศรี

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

นายอำพล คงทรัพย์

 นายพานิช  สืบแสง

นางสาวปุญญวัน แม่นปืน นายสมศักดิ์  เวียงจันทร์
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

 ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ
นายสถิตย์  สังข์เครือ

นายชนินทร์  ศรีปราช

นายมนตรี   ผลิตพันธ์

นักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา(กระเช้า)(ทักษะ)

พนักงานขับรถยนต์(ทักษะ)

นักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา(รถบรรทุกน้ำ)(ทักษะ)นางสาวนงค์รักษ์  เนตรประสพ


-ว่าง-

 คนงาน


 คนงาน