องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแยก อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.tayak.go.th

 
 
กองคลัง


-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางฉัตรชดาพร  เงินทอง
นางรำไพ  สายพิน
นางสาววิไลลักษณ์  ศรีบุศกร
นักวิชาการคลังปฎิบัติการ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
รักษาราชการแทนเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวทิพย์วัล  องอาจ
นางพิมพ์จันทร์  พานทอง
นายวิกรานต์  พระธานี
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
 ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้